Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

Als je je inschrijft voor bepaalde data dan dien je bij het inschrijven akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Voorwaarden:

Training: Cursus te geven door Rekenen met Steven, inhoudende het leveren van lesmateriaal en het geven van de cursus door Steven.

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals tot stand komt door aanmelding van de klant voor een training door Rekenen met Steven.

Klant: Natuurlijke persoon die een Training van Rekenen met Steven afneemt.

Prijs: De prijs die door Rekenen met Steven en klant is afgesproken voor de training waar de klant een overeenkomst voor aangaat. Deze prijs staat op de website van Rekenen met Steven vermeld en kan verhoogd zijn door aanvullende afspraken die gemaakt zijn tussen klant en Rekenen met Steven.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de trainingen van Steven Hopman die gericht zijn op studenten van het hoger beroepsonderwijs ter voorbereiding op hun reken- en/of wiskundetoets. Ook wel bekend als de Wiscattrainingen, kennisbasistrainingen.

Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

ARTIKEL 3 – Aanmelding

1. De klant meldt zich aan voor de Training via het aanmeldingsformulier op de website van Rekenen met Steven.

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant aangeeft bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

3. Alle door klanten verstrekte informatie wordt door Rekenen met Steven vertrouwelijk behandeld. Rekenen met Steven conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

4. Rekenen met Steven bevestigt de aanmelding per e-mail.

5. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Klant.

ARTIKEL 4 – Betaling

1. Betaling vindt plaats door middel van het betalen van een (elektronische) factuur. De betalingstermijn hangt af van het moment waarop de Klant zich aanmeldt:

a) Meldt de klant zich eerder dan 18 dagen voor de training aan, dan heeft de klant een betalingstermijn van 14 dagen;

b) Meldt de klant zich tussen 4 en 17 dagen voor de training aan, dan ligt de uiterste betaaldatum op 4 dagen voor de training;

c) Meldt de Klant zich tussen 0 en 3 dagen voor de training aan, dan dient de klant het bedrag diezelfde dag nog te voldoen.

2. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de uiterste betaaldatum. Rekenen met Steven zendt na het verstrijken van die datum een eerste betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.

3. Als bij aanvang van de training de klant nog niet de overeengekomen prijs heeft betaald, dan heeft Rekenen met Steven het recht de klant te weigeren voor de training. De betalingsverplichting van de klant komt hierbij niet te vervallen.

ARTIKEL 5 – Annulering / beëindiging

1. Rekenen met Steven hanteert een afwijkende opzegtermijn omtrent ontbinding van de training daar zorg dient te worden gedragen voor accommodatie voor de docent en het verzorgen en verzenden van het cursusmateriaal. Bij annulering van deelname aan de training door klant geldt de volgende annuleringsregeling:

a) Annulering voordat de training is begonnen, geschiedt uitsluitend per e-mail;

b) Als de klant zich eerder dan 11 dagen voor aanvang van de training aanmeldt, dan heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst, nog binnen 5 dagen kosteloos te beëindigen;

c) Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de training is de klant 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 25,-;

d) Bij annulering tussen acht en vier weken voor aanvang van de training is de klant 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 25,-;

e) Bij annulering korter dan vier weken tot twee weken voor aanvang van de training is de klant 50% van de overeengekomen Prijs verschuldigd met een minimum van € 25,-;

f) Bij annulering korter dan twee weken tot één week voor aanvang van de training is de Klant 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

g) Bij annulering minder dan één week voor aanvang van de training is de klant 90% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 25,-;

2. Bij tussentijdse beëindiging van de training door de klant ontstaat geen recht tot restitutie van het betaalde bedrag.

3. Bij onvoldoende deelname en incidentele situaties (door overmacht, zoals bijvoorbeeld ziekte) behoudt Rekenen met Steven zich het recht voor de training of een trainingsdeel te annuleren. In deze situatie zal Rekenen met Steven er alles aan doen een alternatieve training binnen haar mogelijkheden aan te bieden. Mocht deze alternatieve training voor de klant niet acceptabel zijn, dan wordt de overeengekomen prijs of een evenredig deel daarvan door Rekenen met Steven teruggestort op de rekening van de klant.

ARTIKEL 6 – Training

1. De training zal met Steven en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7 – Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal berusten bij Rekenen met Steven. Niets uit het materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Rekenen met Steven.

2. Je zit tijdens de training alleen in een afgesloten ruimte, zodat je niet gestoord kunt worden. Daarmee voorkomen we ruis en storingen tijdens de training. Als aan deze eisen niet wordt voldaan heeft Rekenen met Steven het recht om je direct uit te sluiten van de training. De betalingsverplichting van de klant komt hierbij niet te vervallen.

3. I.v.m. privacy en intellectueel eigendom is het ten strengste verboden om opnamen te maken van de online trainingen (Artikel 139a Wetboek van Strafrecht).

ARTIKEL 8 – Klachten en geschillen

1. Rekenen met Steven doet er alles aan om de trainingen naar volle tevredenheid te laten verlopen en fouten in het lesmateriaal te voorkomen.

2. Indien zich tijdens het volgen van een training klachten voordoen dan dient de klant dit binnen 24 uur te melden aan Rekenen met Steven. Indien de klacht gegrond is streeft Rekenen met Steven ernaar om binnen 48 uur (tijdens werkdagen) gerekend vanaf de eerste melding tot een geschikte oplossing te komen.

3. Overige klachten kunnen uiterlijk twee weken na het ontstaan per aangetekende brief worden ingediend bij Rekenen met Steven. Er is hiervoor een aparte functionaris aangesteld.

4. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden.

5. Klachten van de klant zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

6. Rekenen met Steven streeft ernaar om de klachten, met uitzondering van de klacht in artikel 8.2, binnen 7 dagen na ontvangst af te handelen.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

1. Voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend door Rekenen met Steven aanvaardt Rekenen met Steven alleen aansprakelijkheid, indien deze het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Rekenen met Steven. Rekenen met Steven is niet aansprakelijk voor het doen of nalaten van derden.

2. De eventuele aansprakelijkheid van Rekenen met Steven is beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.